KONKURS ZAKOŃCZONY

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.

Wygraj fotel Yumisu!

Wygraj fotel
Yumisu!

Zadanie:

Zadanie:

Wymyśl slogan, który najlepiej opisze technologię Magnetlink™

Dzięki innowacyjnej technologii MagnetLink™ regulacja poduszki pod kark i lędźwiowej staje się prosta i intuicyjna. Magnetyczne mocowanie nie tylko zapewnia stabilność, ale także umożliwia swobodne dostosowywanie jej wysokości do osiągnięcia najwyższego komfortu, kreując jednocześnie unikalną strefę relaksu.


  Regulamin konkursu

  Regulamin promocji prowadzonej przez spółkę pod firmą YUMISU sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku

  1. Organizatorem promocji - zwanej dalej ,,konkursem” – jest YUMISU sp. z o.o. NIP 9662144174 z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Warszawaskiej 6/32 zwaną dalej ,,Spółką”. Czas trwania i miejsce konkursu - od dnia 09.02.2024 r. do dnia . 12.02.2024 r. (włącznie), zgłoszenie do konkursu można wykonać za pomocą złożenia swojego zgłoszenia konkursowego na stronie https://www.yumisu.pl/wydarzenia/
  2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 20.02.2024 r. w biurze Spółki przy ul. Baranowickiej 23 w Białymstoku. Spółka przeznacza na nagrodę w konkursie ruchomość o wartości nie większej niż 2000 zł. (brutto), tj.: 1 x fotel marki Yumisu;
  3. Aby wziąć udział w konkursie należy łącznie: wejść na stronę https://www.yumisu.pl/wydarzenia/, uzupełnić formularz zgłoszeniowy, zaakceptować regulamin konkursu, wysłać zgłoszenie konkursowe poprzez wciśniecie przycisku Wyślij na powyższej stronie.
  4. W konkursie mogą brać udział pełnoletni użytkownicy Internetu, korzystający ze strony Spółki na portalu facebook i instagram;
  5. Spośród osób, które dokonały działań, o których mowa w pkt. 5, Wysoka Komisja, składająca się z trzech Komisarzy wskazanych przez Spółkę, dokona wyboru pięciu zwycięzców, którzy otrzyma po jednej nagrodzie opisanej w pkt. 3.
  6. Wysoka Komisja sporządzi z rozstrzygnięcia konkursu protokół, podając w nim, w szczególności, zwycięzcę zdefiniowanego imieniem i nazwiskiem z przypisaniem nagrody, oraz zasadnicze przyczyny rozstrzygnięcia.
  7. Spółka skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu, wyłonionym przez Wysoką Komisję, za pośrednictwem social media, i wyśle do niego nagrodę przesyłką kurierską w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu, na podany przez niego adres na terenie kraju.
  8. Przyznana nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na inne przedmioty ani nie jest wydawana jej równowartość w pieniądzu.
  9. Wykonując czynności z pkt. 4 uczestnik dobrowolne akceptuje ten Regulamin w całości, i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
  10. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu zainteresowanym w biurze Spółki pod adresem Baranowicka 23, 15-554 Białystok;
  11. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania konkursu, nie później jednak niż do 7 dnia po jego zakończeniu. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres e-mail kontakt@yumisu.pl Rozpatrywanie reklamacji trwa 7 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie e-mailowe do zgłaszającego o wyniku reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji będzie wysłane zgłaszającemu na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne.
  12. Wiążące warunki konkursu określone są jedynie w Regulaminie. W przypadkach nieobjętym Regulaminem decyzje podejmuje Spółka. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych oraz ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
  13. Nagrody w konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  14. Uczestnik konkursu wyraża Spółce zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie zgłoszonego w konkursie utworu na następujących polach eksploatacji:
   - wykorzystywanie utworów w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, w pełnym zakresie,
   - zapisywanie;
   - reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych oraz technik cyfrowych;
   - zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie utworów w pamięci komputera;
   - wprowadzenie utworów do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu udostępnienia utworów w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie;
   - udostępnianie utworów, w szczególności ich wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu;
   - wprowadzanie kopii utworów do obrotu gospodarczego; zbywanie; użyczanie, wynajmowanie lub wydzierżawianie oryginalnych utworów, lub ich kopii;
   - wykorzystywanie utworów w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu promowania działalności Spółki;
   - zarówno w Polsce, jak i za granicą,
   - tłumaczenia na języki obce, dekompilacja, łącznie z innymi utworami,
   - wnoszenia jako wkład niepieniężny do spółek lub innych przedsięwzięć gospodarczych. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane na zasadach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  15. Uczestnik konkursu oświadcza, iż:
   - został poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych innych osób, które udostępnił Spółce w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie,
   - dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, oraz danych osobowych innych osób, które udostępnił Spółce, od której jest uzależnione wykonywanie przedmiotu konkursu, oraz praw i obowiązków wynikających w szczególności - ale nie wyłącznie - z przepisów prawa cywilnego lub podatkowego,
   - podano mu do wiadomości następujące informacje o administratorze danych osobowych i podstawach ich przetwarzania.
  16. Administratorem danych osobowych jest Spółka, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  17. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie przedmiotu konkursu, w którym uczestnik bierze udział.
  18. Odbiorcą danych osobowych jest Spółka oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskana, tj. w szczególności - w zależności od okoliczności - organy podatkowe, sądy i prokuratury, inne organy administracji publicznej, uczestnicy obrotu cywilnego w relacje, z którymi wchodzi Spółka, jej pracownicy i usługodawcy, a podanie danych osobowych uczestnika konkursu lub osób przez niego wskazanych jest niezbędne.
  19. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków Spółki i uczestnika konkursu, wynikających z przepisów prawa powszechnego i zawartych przez nich umów (tj. w szczególności przedawnienia: zobowiązań majątkowych; odszkodowawczych; z tytułu rękojmi lub gwarancji).
  20. Uczestnik konkursu ma prawo:
   - żądania od Spółki: dostępu do danych osobowych jego dotyczących lub innych osób, których dane przekazał Spółce; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; w dowolnym momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
   - wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  21. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, oraz warunkiem wykonywania przedmiotu Konkursu. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do ich podania – konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestnictwa w konkursie.